พื้นที่พร้อมขาย

พื้นที่โครงการรวม 2,000 ไร่
พื้นที่พร้อมขาย ไร่
แปลง 1 150-3-5
แปลง 2 141-2-41.9
แปลง 3 301-2-20.4