แจ้งเรื่องร้องเรียน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้พบเห็น หรือ สงสัยโดยสุจริต ว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำวั่ง ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสงค์ของแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลการติดต่อกลับ

รายละเอียด

หมายเหตุ สิทธิของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน


  • 1. ท่านเลือกไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ แต่บรืษัทฯ จะติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่มีข้อมูลให้ติดต่อกลับเท่านั้น
  • 2. บริษัทฯ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ
  • 3. กรณีท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา และมีผู้เสียหาย ท่านจะได้รับโทษทางวินัย หรือดำเนินคดีตามกฏหมาย ตามกระบวณการของบริษัทต่อไป