รายชื่อตัวแทนบริษัท เพื่อประสานงานเกี่ยวกับสถานการณ์COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ

ตามที่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตอุตสาหกรร...

Read More +
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ


ตามที่ได้มีประกาศ/คำสั่งจากทางภาครัฐ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในพื้น...

Read More +
แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด19

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการบางส่วนในเขตอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อรวมกลุ่มและแสดงความพร้อมในการขอรับวัคซีนป้องเชื้อไวรัสโ...

Read More +
ขอความร่วมมือจัดทำมาตรการป้องกันฯและรายงานการตรวจคัดกรอง

เรียน ผู้ประกอบการ


ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค...

Read More +