คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 6261/2564 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 25 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ

ด้วยได้มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 6261/2564 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข เห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีจำนวนมากกว่าหลายพันรายต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องกำหนดพื้นที่เป้าหมายเฉพาะและบังคับใช้มาตรการควบคุมที่จำเป็น เพื่อมุ่งชะลอและสกัดกั้นการระบาดของเชื้อโรคอย่างเร่งด่วนและหยุดยั้งอัตราการเร่งของจำนวนผู้ป่วย จึงได้ออกขอกำหนดและข้อปฏิบัติขึ้นไว้ ตามเอกสสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

คำสั่ง

ข้อกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)