รายชื่อตัวแทนบริษัท เพื่อประสานงานเกี่ยวกับสถานการณ์COVID-19