รายชื่อตัวแทนบริษัท เพื่อประสานงานเกี่ยวกับสถานการณ์COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ

ตามที่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อกำกับ ดูแล ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานด้านข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จึงขอให้ผู้ประกอบการแต่งตั้งตัวแทนบริษัท เพื่อติดต่อประสานงาน โดยส่งรายชื่อ เบอร์โทร และ อีเมลล์ ของผู้ประสานงานมายังฝ่ายขายและการตลาด โทร. 02529 0031-5 ต่อ 105 – 109 , E-mail : navanakornnews@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)