มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ


ตามที่ได้มีประกาศ/คำสั่งจากทางภาครัฐ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการในการรณรงค์และแจ้งให้พนักงานของท่านทราบถึงข้อกฎหมายและบทลงโทษในการห้ามนั่งรวมกลุ่มดื่มสุรา และการไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ในลักษณะกลุ่มก้อน ตามมาตรการของทางภาครัฐซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ประกาศห้ามการชุมนุม ทำกิจกรรม การมั่วสุมฯ ฉบับที่ 5

คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1746-2563 เรื่องการมอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)