มาตรการผ่อนคลายการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดปทุมธานี

เรียน ผู้ประกอบการ

        ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีประกาศมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติไปแล้วนั้น

        บัดนี้ทางจังหวัดปทุมธานี ได้ออกประกาศมาตรการผ่อนคลายการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยมีคำสั่งให้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่และผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมบางอย่าง รวมถึงมาตรการการป้องกันโรค และการจัดระเบียบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้
    

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)