มาตรการเฝ้าระวังและขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เรียน ผู้ประกอบการ

            เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นจำนวนมาก และยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
            บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี โปรดดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข หากโรงงานของท่านเกิดพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอให้แจ้งมายัง บริษัท นวนครฯ ทันที เพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานกับภาครัฐหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด โทร. 081 375 2422

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

            ขอแสดงความนับถือ
            บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19 (ปทุมธานี)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (COVID-19)