แจ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและขอความร่วมมือการดำเนินการในสถานการณ์COVID-19

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ขอแสดงความนับถือ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมกับกิจการโรงงานของท่าน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้ได้มากที่สุด
จากสถานการณ์การติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนป่วยติดเชื้อจากเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารจัดการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) ได้ติดตามและตระหนักถึงสถานการณ์และภัยคุกคามของเชื้อโรคดังกล่าว จึงขอส่งข้อมูลและแนวทางที่ผู้ประกอบการ (โรงงาน) ต่างๆ ในนวนคร ควรรับทราบและปฏิบัติ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
เรียน ผู้ประกอบการ

พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
จดหมายแจ้งปฏิบัติการโควิด